PRIVACY

(De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018).

Dit is een beknopte weergave van het Privacyreglement

De Stichting Zorgvakanties Hellendoorn-Nijverdal (hierna SZHN) verwerkt persoons- gegevens van deelnemers (vrijwilligers en gasten) aan de tweejaarlijkse zorgvakantie-week in het Rooseveltpaviljoen (Nieuw Hydepark) in Doorn, de zgn. Rooseveltweek.

Samengevat houdt de verwerking van gegevens door de SZHN het volgende in:

Vrijwilligers
* Van iedere vrijwilliger (waaronder ook de bestuursleden van de SZHN) worden per- soonsgegevens vastgelegd en verspreid onder alle vrijwilligers van dezelfde vakantieweek. Dit ten behoeve van onderlinge communicatie, informatievoorziening e.d.
Verspreiding van de gegevens buiten de kring van vrijwilligers heeft niet plaats.
* Deelname als vrijwilliger aan de Rooseveltweek houdt in, dat men instemt met de verzameling, vastlegging en verspreiding van de persoonsgegevens.

Gasten
* Iedere gast verstrekt bij diens aanmelding voor een Rooseveltweek zelf schriftelijk persoonsgegevens en informatie omtrent de zorgbehoefte.
* De huisarts van de gast verstrekt schriftelijk medische gegevens.
* De persoonsgegevens worden in een bestand vastgelegd. Dit bestand wordt alleen verspreid onder de vrijwilligers van dezelfde vakantieweek.
* De door de gast verstrekte informatie omtrent de zorgbehoefte en de door de huisarts verstrekte gegevens zijn op schrift gesteld. Er wordt geen digitaal bestand aangemaakt.
De papieren zijn in eerste instantie alleen toegankelijk voor de driehoofdige (medische) Beoordelingscommissie (BC) van de SZHN.
De BC oordeelt over het toelaten van de aangemelde gast, bepaalt diens zorgzwaarte (in een cijfer van 1 tot en met 5), koppelt de gast aan een of twee vrijwilligers en deelt een kamer toe in het Rooseveltpaviljoen.
* De papieren met informatie over de zorgbehoefte van de gast en diens medische gegevens worden kortdurend ter inzage gegeven aan de ‘gekoppelde’ vrijwilliger(s) en aan het ganghoofd van de gang waarin de gast is ondergebracht. De stukken blijven gedurende de vakantieweek en ook daarna onder berusting van de BC.
Tenzij er belangen zijn die zich daartegen verzetten, worden de op schrift gestelde gegevens binnen drie maanden na afloop van de vakantieweek door de BC vernietigd.

Koppeling gasten/vrijwilligers
* Alleen de vrijwilligers ontvangen een totaaloverzicht met daarin de koppelingen tussen gasten (met vermelding van zorgzwaarte) en vrijwilligers.
* Per gang van het slaappaviljoen hangt een lijst met van iedere gast in die gang alleen diens naam, het kamernummer en de naam van de gekoppelde vrijwilliger.

Geheimhouding
Vrijwilligers zijn gehouden de hen ter kennisgekomen gegevens van gasten niet aan anderen te verstrekken, tenzij dat strikt noodzakelijk is voor een goede zorg en begeleiding tijdens en/of na de vakantieweek.

Beeldmateriaal
* Tijdens de Rooseveltweek maken een of meer aangewezen vrijwilligers doorlopend foto’s (en soms video-opnamen) van activiteiten en van deelnemers.
Een kleine selectie van het beeldmateriaal wordt soms al tijdens de vakantieweek aan de deelnemers vertoond. Na de week wordt een selectie van het materiaal verwerkt tot een beeldverslag van de vakantieweek en als digitaal bestand via dvd, usb-stick of anderszins beschikbaar gesteld aan alle deelnemers.
Aan alle deelnemers wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor het maken van beeldopnames waarop zij herkenbaar zijn afgebeeld en verspreiding daarvan onder de deelnemers aan de vakantieweek.
* Bij het gebruiken van beeldmateriaal uit de vakantieweek voor het illustreren van bijvoorbeeld folders of de website van de SZHN wordt vooraf aan de op dat materiaal herkenbare deelnemers toestemming voor de publicatie gevraagd.
* Foto’s en video-opnamen worden alleen aan gasten en vrijwilligers ter beschikking gesteld.
* Het bestuur heeft geen bemoeienis met de privacy-aspecten betreffende opnames door gasten en door vrijwilligers, die niet als fotograaf zijn aangewezen door het bestuur van de SZHN.

Rechten van betrokkenen op grond van de AVG
* Betrokkenen hebben een aantal rechten, zoals het recht op informatie, inzage en rectificatie van hun door de SZHN opgeslagen gegevens. Om daarvan gebruik te maken kan men contact opnemen met de SZHN, e-mailadres:   zorgvakanties@live.nl.

Voor inzage van de volledige tekst van het Privacyreglement kan contact worden opgenomen met de SZHN, e-mailadres:   zorgvakanties@live.nl.

– – – – – – –


DISCLAMER
De SZHN spant zich in om de informatie op haar website, in formulieren of andere publicaties correct en actueel te houden. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van die informatie stelt de SZHN zich niet aansprakelijk.

– – – – – – –

COOKIES
Raadpleging van deze website van de SZHN leidt op geen enkele wijze tot de plaatsing van cookies of trackers.

– – – – – – –

COPYRIGHT©
Niets op deze website mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar
gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de SZHN.

– – – – – – –
RJvZ  jan. 2019