Financiële verantwoording

Om de doelstellingen te realiseren genereert de stichting inkomsten uit bijdragen van de deelnemers aan de zorgvakanties, inkomsten uit acties, uit sponsoring en uit (andere) giften  Alle inkomsten worden besteed aan het organiseren en uitvoeren van zorgvakantieweken,  waaronder mogelijke reserveringen voor bijvoorbeeld toekomstige calamiteiten (zoals een te gering aantal aangemelde deelnemers tegenover een vastgelegde prijs van het Rooseveltpaviljoen).
De financiën worden beheerd door de (door het bestuur benoemde) penningmeester. Deze houdt een correcte boekhouding bij en stelt jaarlijks een financiëel verslag over het afgelopen jaar op, tenminste omvattende een staat van inkomsten & uitgaven, een balans per einde jaar en zonodig een toelichting. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken.  De hiervoor genoemde jaarstukken worden gecontroleerd door een (jaarlijks anders samengestelde) tweehoofdige kascommissie en vervolgens door het bestuur vastgesteld.

Financieel overzicht 2014
In 2014 zijn weinig activiteiten verricht. Aan donaties en giften werd een bedrag van
€ 1.548,50 ontvangen en de verantwoorde opbrengst in 2014 van de vogelvoertaartenacties 2013 en 2014 was € 1.557,05 (met een balanspost debiteuren per eind 2014 van € 850).  De uitgaven waren ‘kosten acties’ € 263,26, de ‘bankkosten’ € 106,44 en de ‘bestuurs-/kantoorkosten € 685,53 (waaronder een gift aan de Roosevelthuisorganisatie, te gebruiken voor de aanschaf van nieuwe rolstoelen en de kosten voor het ontwikkelen e.d. van deze website). Het banksaldo nam in 2014 toe van € 8.908,71 naar € 10.959,03. Het kapitaal daalde van € 9.839,48 naar € 5.866,13 door de vorming van een calamiteitenfonds ad € 2.500 en een reservering van € 3.250.
Zie voor de toelichting op deze twee laatste posten na het overzicht van 2016.

Financieel overzicht 2015
In 2015 is een vakantieweek georganiseerd met de financiële consequentie, dat het kapitaal is gedaald van € 5.866 naar € 5.395, bij een gelijkblijvend calamiteitenfonds van € 2.500 en een eveneens gelijkblijvende reservering voor 2017 van € 3.250.
De kosten voor de vakantie in juli 2015 bedroegen (samengevat) voor de huisvesting
€ 28.916, de aankleding en gebruik van het gebouw € 1.507, uitjes/entertainment/bijzondere faciliteiten € 7.285 en bus- en reiskosten tijdens de week € 3.100.
De ontvangsten bestonden uit bijdragen van de gasten € 25.365 en donaties/giften/opbrengsten van eigen acties/diverse inkomsten € 15.499.  De bank-, bestuurs- en kantoorkosten bedroegen in 2015 slechts € 471.

Financieel overzicht 2016
In 2016 zijn weer weinig activiteiten verricht, met uitzondering van het zoeken naar fondsen en de vogelvoertaartenactie aan het einde van het jaar, waarvan de revenuen in 2017 zichtbaar worden.
Klik voor de cijfers 2016 op de volgende link: zhn-cijfers-2016.

Het calamiteitenfonds is op € 2.500 gehandhaafd, maar de reservering is van € 3.250 verhoogd naar € 4.300,-. Er is besloten de deelnemers in 2017 voor € 100 p.p. tegemoet te komen in de veel hogere bijdrage als gevolg van de hogere huurprijs van het nieuwe complex Nieuw Hydepark.  Zonder tegemoetkoming zou die bijdrage stijgen van € 650 naar € 850 per persoon, nu stijgt deze naar € 750. Het maximale aantal deelnemers is 43. Wellicht wordt dit aantal niet helemaal gehaald en het kan ook zijn dat aan 1 à 2 deelnemers vanuit sociaal oogpunt een extra korting op de bijdrage wordt verleend.
Het uitgangspunt is dat de bijdrage van 38 gasten gelijk is aan de huurprijs van Nieuw Hydepark/ Rooseveltpaviljoen (alleen huisvesting en basismaaltijden).
Het risico, dat het geraamde aantal betalende gasten niet wordt gehaald, bijvoorbeeld door het wegvallen van ingeschreven deelnemers (ernstige ziekte/overlijden) en waarvoor niet tijdig vervanging kan worden gevonden, wordt geheel gedragen door de stichting. Het onderbrengen van dit risico bij een verzekeringmaatschappij is dermate kostbaar, dat wordt gekozen voor een annuleringsregeling in eigen beheer. In 2015 leidde dit (door een overlijden binnen een ingeschreven echtpaar) tot een financieel negatieve uitkomst. Voor 2017 wordt -uiteraard niet alleen om financiële redenen- gehoopt op een betere ontwikkeling.

Financieel overzicht 2017

Klik voor de jaarcijfers 2017 op de navolgende link   zhn-2017-jaarcijfers

Het jaar is afgesloten met een bescheiden tekort van € 730.

De reservering van € 6.800 in 2015 is in 2017 teruggebracht tot € 5.300. Het is nog niet bekend of ook voor 2019 aan de gasten een tegemoetkoming in hun bijdrage wordt verleend. In ieder geval zal die geen € 100 per persoon zijn zoals voor de vakantie in 2017.