Bestuur

De Stichting Zorgvakanties Hellendoorn-Nijverdal wordt bestuurd door een -door het bestuur vast te stellen- aantal van tenminste drie en ten hoogste acht bestuurders. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Het bestuur kent een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden. Met uitzondering van de voorzittersfunctie kunnen twee van deze functies in één persoon verenigd zijn. Na een statutenwijziging per 25 juli 2018 geldt voor bestuurders een benoemingstermijn van drie jaar en kunnen zij tweemaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd (en in bijzondere gevallen kan de maximale termijn van 9 jaar nog met een jaar worden verlengd).

Het bestuur bestaat (per september 2018)  uit:
J. van den Born (voorzitter),
R.J. van Zanten (secretaris en plv. voorzitter),
R.B.J. Völkers (penningmeester),
mw. H.J. Gottemaker-Dennekamp (lid),
mw. A. Piksen (lid),
J.W. Plasman (lid),
mw. J.J. Snellink-van Zon (lid),
allen wonende te Nijverdal en
B. Weierink (lid), wonende te Deventer.